Πολιτική Απορρήτου (Privacy Notice)
Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα

Ο πάροχος υπηρεσιών υγείας με την επωνυμία Ιδιωτικό Πολυϊατρείο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Έδεσσας Ι.Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα αφορούν (εφεξής το «Υποκείμενο») το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα km.asklipiosmedica.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ιατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ιδιωτικό Πολυϊατρείο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Έδεσσας Ι.Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Έδεσσα, οδός Φιλικής Εταιρείας, αριθ. 14, Τ.Κ. 582 00, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 23720547000, τηλ. 23810 21870-72.

Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η «Εταιρεία» διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το «Υποκείμενο» ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το «Υποκείμενο», οι οποίες μπορεί να είναι διαθέσιμες στην «Ιστοσελίδα», το «Υποκείμενο» συμπληρώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνο επικοινωνίας του.
Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από το «Υποκείμενο» ενέργειας-υπηρεσίας (βλ. κατωτέρω «Σκοπός Επεξεργασίας»).
Το «Υποκείμενο» εξασφαλίζει ότι τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να ειδοποιεί την «Εταιρεία» για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην «Εταιρεία» ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του «Υποκειμένου».
Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, καθώς και στις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην «Ιστοσελίδα» εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά το «Υποκείμενο» δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων
Η «Εταιρεία» ή/και εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό της συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα του «Υποκειμένου», σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα.
Σκοπός της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η επικοινωνία της «Εταιρείας» με το «Υποκείμενο» για την εξυπηρέτηση του αιτήματος που έχει καταγράψει στις φόρμες επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η «Εταιρεία» συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους από την κείμενη νομοθεσία.

Ασφάλεια των δεδομένων
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την «Εταιρεία» διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η  «Εταιρεία» λαμβάνει  όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Γενικότερα, αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η «Εταιρεία» δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην «Ιστοσελίδα» της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών/δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η «Εταιρεία», καθώς και οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της «Εταιρείας».
Η «Εταιρεία» εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, διάθεση κ.λπ. των προσωπικών δεδομένων του «Υποκειμένου» σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός αν απαιτείτε από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η «Εταιρεία» συνεργάζεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον οποίο διαβιβάζει δεδομένα του υποκειμένου με την ιδιότητα του «εκτελών την επεξεργασία».
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο «Υποκείμενο», εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς/κρατικούς φορείς, από διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου.

Cookies
Η «Εταιρεία» για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της «Ιστοσελίδας» της μερικές φορές τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή των «Υποκειμένων», τα λεγόμενα «cookies».
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.
Στην («Ιστοσελίδα») μας χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας και στατιστικών χρήσης, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μόνο για την ενεργή συνεδρία, δηλαδή για όσο διάστημα επισκέπτεστε/φυλλομετράτε τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου μας), ενώ μπορείτε να τα διαγράψετε/αφαιρέσετε μεμονωμένα ή/και συνολικά όποτε επιθυμείτε μέσω της εφαρμογής Φυλλομετρητή Ιστού (WebBrowser) που χρησιμοποιείτε.

Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων
Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση της «Ιστοσελίδας» μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο τρίτων μερών δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της «Εταιρείας» ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Τα «Υποκείμενα» θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων τους από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης
Το «Υποκείμενο» δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης).
Επίσης το «Υποκείμενο» δικαιούται να προβάλλει εγγράφως οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης μπορεί να ασκηθεί μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της οποίας υποβλήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του «Υποκειμένου».
Εναλλακτικά το «Υποκείμενο» μπορεί να απευθύνεται στα κεντρικά γραφεία της «Εταιρείας», οδός Ρωμανού 14, Τ.Κ. 582 00, Έδεσσα, τηλέφωνο: 2381025401-3 (εσωτ.2105).
Κατά τη διάρκεια αυτών των επικοινωνιών η «Εταιρεία» μπορεί να ζητήσει από το «Υποκείμενο» να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην περίπτωση που το «Υποκείμενο» θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν από την «Εταιρεία», τα «Υποκείμενα» πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.

Η «Εταιρεία» επιφυλάσσεται κάθε εν γένει δικαιώματός της, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Έκδοση: 1η (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021).